Blogger Widgets Еколошко удружење фанова кампова: О нама

Претражи овај блог

О нама     Удружење ,,Еко fun камп“  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређивања заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовањем едукативних радионица и разних других активности у циљу подизања свести о потреби чувања и заштите животне средине.

                                                       Циљеви удружења
Циљеви Удружења су: унапређивање заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима. Организовање активности и едукативих радионица у циљу оцувања и застите природне средине, подизање еколошке свести градјања. Радионице це се бавити темама које се односе на проблематику начина рециклаже, смањење загађивања, санирање отпада, значаја биодиверзитета као и глобалних тема попут глобалног загревања, ефекта стаклене баште, недостатком воде у појединим областима света, климатским променама и сл.

       Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне средине и одрживог развоја; 2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине; 3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту животне средине, у складу са законом; 4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите животне средине и за спроводјење активности на заштити и уређењу природе; 5) организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине; 6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животне средине, и свим заинтересованим организацијама и друштвима за сарадњу; 7) организовање еко кампова; 8) прелаз са алтернативних на обновљиве изворе енергије; 9) да се на најбољи могући начин избалансирају потребе заштите природе, привредне и локалне заједнице (станивништва) и тиме спрече даљи антагонизми и противуречности између њих; 10) Реализовати едукацију кадрова ангажованих на пословиима заштите природних добара 11) Све облике туристичко-рекреативног и привредног искоришћавања простора треба ускладити са потенцијалним природним могућностима и капацитетом датог простора; 12) Реализовати едукацију локалног становништва у циљу развијања интереса за ограничено и мудро коришћење заштићених просторних целина; 13) Покренути ширу иницијативу за финансијску подршку васпитно-образовним активностима (школе у природи, школске ескурзије, еко-кампови) на територији заштићених природних добара; 14) Интегрисати принципа и мера за очување биодиверзитета и одрживо коришћење биолошких ресурса у друге секторске политике; 15) Разрадити принципе активне заштите и планског коришћења у складу са одредбама међународних и националних конвенција, резолуција, акционих планова и других докумената; 16) Спровођење мера на санацији и ревитализацији деградираних природних вредности (ренатурализација);

#Привредни регистар

Нема коментара:

Постави коментар

:)